അമ്പലപ്പുഴ പാൽപ്പായസം// Ambalappuzha Pal Payasam //Easy Pressure Cooker Payasam ||| Ep 117


Hi friends,Welcome to NEETHA’S TASTELAND, I am NEETHA RAJEEV. Let’s make Ambalappuzha Paal Payasam today. This is very simple recipe. This is the special recipe for VISHU. Happy Vishu to all of you from my family & me. Let’s see how to make paal payasam. Wash the rice only once,do not soak the rice. Take a large pressure cooker to make this payasam. Add milk to it, Add rice to the milk, Add 1 cup of water, Add 1 cup of sugar. Allow the milk to heat up, Stir it well. Our milk is heated up now, Close the pressure cooker with lid. Keep the flame low, Cook this in low flame for 30 minutes. After 30 minutes turn off the flame. Do not open the lid,keep it for 1 hour. Wait for 1 hour. After 1 hour open the lid and serve the payasam in to a serving bowl. No need to add cardamom and cashew nuts in to this payasam. All of you try this, please like,share,subscribe and add comments.Let’s see with next dish next day,Bye.

10 comments on “അമ്പലപ്പുഴ പാൽപ്പായസം// Ambalappuzha Pal Payasam //Easy Pressure Cooker Payasam ||| Ep 117”

 1. Shaju John Kanjirathingal says:

  Number one…..😃

 2. GURU GURUJI says:

  neetha chechi hpy vishu

 3. Medon Davis says:

  Kollalo etra eluppamano. Thank u will try…

 4. ajmal yousef says:

  Spr chechiii

 5. Bijitha Bijitha says:

  Neetha chechi .. sha clear upayogichu 1 week kazhinjapol mugathu pimples varunnu athinu karanam enthanu.pls reply

 6. Shimya Is handled says:

  super 👍

 7. pattambibasheer Pattambi says:

  അമ്പലപുഴ പാൽപായസം സുപ്പർ
  പെട്ടന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന പായസം

 8. Hajara Hajara says:

  Super.

 9. Sudhi Att says:

  Super

 10. shaji valiyavalappil says:

  Super..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *